REGULAMIN DAROWIZN

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI ZDROWY RUCH


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem darowizn) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji Zdrowy Ruch (dalej: Fundacja) za pośrednictwem należącego do Fundacji Serwisu dostępnego pod adresem: www.fundacjazdrowyruch.pl (dalej: Serwis) oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Fundacji) w związku z przekazywaniem darowizn. 

2. Serwis jest własnością Fundacji Zdrowy Ruch ul. Wapienna 2j, 04-691Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000863675, o nr NIP 9522210037, nr REGON 387257940. 

3. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są wyłącznie na działania Fundacji. 

4. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu darowizn. 

5. Aktualna wersja Regulaminu darowizn jest zawsze dostępna dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców) w zakładce [REGULAMIN DAROWIZN]. Regulamin darowizn jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców), w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot. 


II. SŁOWNICZEK 

1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie darowizn stosuje się słowniczek tak jak zostało to opisane w Regulaminie darowizn (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu). 

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób: 

a) Serwis– serwis internetowy www.fundacjazdrowyruch.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami). 

b) Fundacja – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Fundacja Zdrowy Ruch za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych. 

c) Regulamin darowizn – niniejszy regulamin. 

d) Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”). 

e) Operator bezpiecznych płatności internetowych – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Fundacji, tj. PayU. 

f) Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe lub usługi przekazane przez Usługobiorcę Serwisu na działania Fundacji. 

g) Darczyńca – Usługobiorca Serwisu, który dokonał Darowizny. 

h) Obdarowany – Fundacja, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy. 


III.  UMOWA DAROWIZNY

1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Fundację) kosztem swego majątku (Darowizna). 

2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone. 

3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Fundacji zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy (Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Fundacji) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna. 


IV. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN FINANSOWYCH 

1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Fundacji jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Fundacji albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych. 

2. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej. Darczyńca może wpłacić jedną z sugerowanych na stronie serwisu Fundacja Zdrowy Ruch kwot lub dowolną podaną przez siebie kwotę. 

3. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Fundacji prowadzone przez Bank Pekao SA SA 26124060741111001103035179 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie. 

4. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) decyduje się udzielenia jednorazowego wsparcia działań statutowych Fundacji, w ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas na stronie Serwisu w zakładce [Wspieraj] powinien zaznaczyć wybraną proponowaną kwotę wsparcia finansowego lub też wpisać w oknie „inna kwota” inną zadeklarowaną przez siebie indywidualnie kwotę wsparcia finansowego, a następnie potwierdzić wybór klikając okno „Wyślij”. 

5. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych są obsługiwane przez operatora płatności:   PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495; 

6. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą: 

a)  Przelewu elektronicznego; 

b)  Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej); 

c)  Przelewu tradycyjnego; 

8. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określaja regulamin Operatora płatności dostępne na stronie: PayU SA (link: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania )

9. Transakcje jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU. 

10. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Fundacji w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Operator bezpiecznych płatności internetowych pobiera od Fundacji prowizję w wysokości: PayU – 0,80% od każdej płatności.


V. REKLAMACJE 

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.payu.pl/ lub na stronie banku Darczyńcy. 


VI. DANE OSOBOWE 

1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w Polityce prywatności. 

2. Fundacja przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy. 


VII. BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT 

Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego licencjonowanego operatora płatności PayU. 


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 lutego 2021 roku 

2. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn. 

Zapisz się na newsletter

Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).