§ 1

1. Adriana Smokowska, zwana dalej „Fundatorem”, na mocy aktu fundacyjnego dokonanego w formie aktu notarialnego przed notariuszem Jackiem Nalewajek dnia 9 września 2020 rroku, nr repertorium A 6535/2020, ustanowiła Fundację Zdrowy Ruch, zwaną dalej „Fundacją”.
1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2018.1491 t.j. z dnia 2018.08.06 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej oraz za granicą.

§ 3

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, dla ich finansowania. Działalność ta będzie rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, cały uzyskany przez siebie dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 4

1. Celem Fundacji jest:
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw sportu.

§ 5

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc:
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 2000,- zł oraz środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności. Na działalność gospodarczą Fundacji Fundator przeznacza środki majątkowe o wartości 1.000,- (tysiąc złotych) z Funduszu Założycielskiego.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 7

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i przy poszanowaniu postanowień § 3 Statutu.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

§ 9

1. Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 10

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora w drodze pisemnych, imiennych aktów powołania.
3. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.
4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, złożenia rezygnacji, odwołania z pełnienia z tej funkcji przez Fundatora lub uprawomocnienia się wyroku skazującego w wypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Członkowie Zarządu odwoływani są z pełnienia funkcji przez Fundatora w formie pisemnej, pod rygorem nieważności odwołania. Odwołanie członka Zarządu wymaga uzasadnienia. W odwołaniu Fundator może wskazać termin, w którym ustanie członkostwo danego członka Zarządu w Zarządzie.
7. W przypadku powierzenia funkcji członka Zarządu Fundatorowi, uprawnienie, o którym mowa w § 10 ust. 6 Statutu wykonywane jest przez osobę trzecią wskazaną przez Fundatora w akcie powołania Fundatora na członka Zarządu.
8. W przypadku rezygnacji Fundatora z pełnienia funkcji członka Zarządu, w oświadczeniu o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundator wskazuje osobę, którą powołuje na członka Zarządu. § 10 ust. 2 Statutu stosuje się.
9. Wraz z ustaniem pełnienia przez Fundatora funkcji członka Zarządu, wygasa uprawnienie osoby trzeciej do odwoływania członków Zarządu, o którym mowa w § 10 ust. 7 Statutu. Uprawnienie, o którym mowa w § 10 ust. 6 Statutu, wykonywane jest przez Fundatora.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Fundator obowiązany jest powołać nowego członka Zarządu niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ustania członkostwa danej osoby w Zarządzie.

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedyny członek Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa łącznie dwóch członków Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
7. Wysokość wynagrodzenia należnego członkom Zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji oraz wytyczne co do wysokości wynagrodzeń innych osób działających na rzecz Fundacji są ustalane przez Fundatora.
8. Szczegółowe zasady organizacji Zarządu określone zostaną w regulaminie Zarządu przyjętym przez Zarząd.

§ 12

1. W przypadku śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych Fundatora jego prawa określone w niniejszym Statucie przechodzą na spadkobierców Fundatora i będą przez nich wykonywane.

§ 13

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku w stopniu uniemożliwiającym realizację jej celów.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Zarządu.
3. Z chwilą otwarcia likwidacji członkowie Zarządu stają się likwidatorami.
4. Likwidatorzy podejmują wszelkie czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji. Do ich działalności stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Zarządu Fundacji..
5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się organizacjom pożytku publicznego wskazanym przez Fundatora, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 14

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, poprzez podjęcie uchwały większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Zmiany Statutu nie mogą ograniczać celów, dla których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie o ustanowieniu Fundacji.

§ 15

1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Warszawa, dnia 10 września 2020 r.

Zapisz się na newsletter

Wyślij mi swój newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).